GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG TB & XH HÀ NỘI

Đào tạo tuyển sinh tại Đà nẵng, Đào tạo kế toán, đào tạo du lịch, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn, đào tạo văn thư lưu trữ, Tuyển sinh tin học, ngoại ngữ